Avís legal

DADES IDENTIFICATIVES
• Denominació Social: NOLLEGIU, S.L.
• Nom Comercial: NOLLEGIU
• Marca registrada: NOLLEGIU
• Domicili Social: Carrer Pons i Subirà, 3 08005 Barcelona
• CIF: B66133448
• Telèfon: 936677521
• Inscrita en el Registre: Barcelona, ​​Tom: 43.974; Foli: 22; Full: 443.372; Incripció 1; Data d'incripció: 16 d'octubre 2013
• Nom de domini: www.nollegiu.com
• Responsable del tractament de dades: NOLLEGIU, S.L.

USUARIS
L'accés i / o ús d'aquest portal atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i / o ús, les condicions generals d'ús aquí reflectides. Les esmentades condicions seran d'obligat compliment, així com qualsevol altra disposició legal que fora d'aplicació.

CONDICIONS GENERALS D'ÚS DEL PORTAL
www.nollegiu.cat proporciona l'accés a diverses informacions, serveis, fotos, vídeos o dades (des d'ara, "els continguts") a Internet pertanyents a NOLLEGIU S.L. als quals l'usuari pugui tenir accés. L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús del portal. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts.
L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que NOLLEGIU S.L. ofereix a través del seu portal i, amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l'ordre públic; (Ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic il·legal, d'apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans; (Iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de NOLLEGIU S.L., dels seus proveïdors, clients o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (Iv) intentar accedir i, si s'escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.
L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al servidor que allotja les pàgines de www.nollegiu.com o www.nollegiu.cat

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL NOLLEGIU S.L. per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu: imatges, vídeo, textos, marques o logotips, etc.), titularitat de NOLLEGIU SL. Per tant, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització prèvia de NOLLEGIU SL. L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual titularitat de NOLLEGIU S.L .. Els dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte a aquests. NOLLEGIU S.L. reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l'existència de drets o responsabilitat alguna sobre els mateixos, com tampoc respatller, patrocini o recomanació per part del mateix. Per realitzar qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del nostre formulari de contacte. EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT NOLLEGIU S.L. no es fa responsable en cap cas dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, enllaços trencats, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho. Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l'any, 24 hores al dia. No obstant això, no es descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l'accés a la pàgina web. Així mateix s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

 

MODIFICACIONS NOLLEGIU S.L. es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, afegir o suprimir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests s'estructuren o es mostren en seu portal. ENLLAÇOS EXTERNS Des del portal és possible que es redirigeixi a continguts de tercers mitjançant hipervincles. Atès que NOLLEGIU S.L. no pot controlar els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, tampoc assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts, ni garanteix la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, veracitat, validesa i legalitat de qualsevol material o informació continguda en altres llocs de Internet. En tot cas, s'eliminarà qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a dit lloc web, i posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió. Igualment la inclusió d'aquests enllaços no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats a les quals deriva.

Protecció de dades
De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) en el seu art. 5 i 6, s'informa a tots els usuaris del portal que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personals, sigui personalment, per telèfon, correu electrònic, o mitjançant el formulari de contacte inclòs al portal, que aquests poden ser incorporats en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, amb la finalitat de poder gestionar la seva sol·licitud, aplicar-condicions de venda personalitzades, així com enviar-li informació per qualsevol mitjà sobre productes i serveis que considerem del seu interès, relacionats amb l'activitat de NOLLEGIU SL. Aquest fitxer automatitzat es troba degudament inscrit en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
NOLLEGIU S.L. compleix amb les directrius del Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (RGPD). Per a això, al costat del formulari de recapto de dades de caràcter personal, s'indica a l'USUARI l'existència i es demana acceptació expressa de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-li de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable , la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si és el cas.
L'usuari, mitjançant la marcació de la casella, accepta expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part NOLLEGIU, S.L. per a les següents finalitats:
1. Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions comercials seran relacionades sobre productes o serveis oferts per NOLLEGIU S.L., o bé per part dels seus col·laboradors. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals, i les comunicacions comercials seran realitzades per NOLLEGIU S.L ..
2. Realitzar estudis estadístics.
3. Tramitar consultes, encàrrecs de peticions o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l'usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a disposició de l'usuari al portal.
NOLLEGIU S.L. es compromet al compliment de l'obligació de secret de les dades de caràcter personal que ens faciliti, al seu tractament de forma confidencial i al seu deure de guardar-los, adoptant les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l'estat de la tecnologia. És possible que les seves dades s'allotgin en un servidor extern, en aquest cas l'empresa propietària del servidor serà la responsable de la custòdia de les dades, tot i que en cap cas podrà fer ús d'ells. En cap cas NOLLEGIU S.L. us demanarà dades sensibles (ideologia, afiliació sindical, creences religioses, salut, origen racial, vida sexual, comissió d'infraccions penals o administratives).
NOLLEGIU S.L. no ven, cedeix, arrenda ni transmet de cap manera a tercers informació o dades de caràcter personal dels seus usuaris per a fins comercials. No obstant això, les seves dades podran ser transferits als següents destinataris:
1. Qualsevol tercer que proporcioni serveis de tractament de dades a NOLLEGIU S.L ..
2. A altres companyies amb les que NOLLEGIU S.L .. manté un contracte amb fins administratius, o per a la prevenció de riscos laborals.
3. Quan hi hagi una obligació legal.
NOLLEGIU, S.L. garanteix en tot cas a l'usuari l'exercici dels seus drets:
1. Dret a sol·licitar al responsable de tractament, el dret d'accés a les seves dades personals.
2. Dret a rectificar qualsevol dada personal inexacte.
3. Dret a la supressió de les seves dades personals.
4. Dret a obtenir del responsable de tractament, la limitació de tractament de les seves dades.
5. Dret a rebre les dades personals que li incumbeixin en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, ja transmetre'ls a un altre responsable del tractament sense que ho impedeixi el responsable a què se'ls hagués facilitat (dret a la portabilitat de dades) .
6. Dret a no ser subjecte a una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics en ell / a o li afecti significativament de manera similar.
7. Dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control.
Per a això, haurà de remetre una sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del seu DNI o qualsevol altre document identificatiu, indicant clarament el dret concret que desitja exercir, a través dels següents mitjans:
1. Correu electrònic: info@nollegiu.cat
2. Correu Postal: NOLLEGIU, S.L.
Carrer Pons i Subirà, 3, 08005 Barcelona
De la mateixa manera, l'usuari podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats fent clic a l'apartat "donar-se de baixa" de tots els correus electrònics remesos per part del prestador.

ÚS DE COOKIES
NOLLEGIU, S.L. pel seu propi compte o la d'un tercer contractat per a la prestació de serveis de mesura, poden utilitzar cookies quan un usuari navega pel portal. Les cookies són fitxers enviats al navegador per mitjà d'un servidor web amb la finalitat de registrar les activitats de l'USUARI durant el seu temps de navegació. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al seu equip. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.
Mitjançant l'ús de les cookies és possible que el servidor d'NOLLEGIU, S.L. identifiqui on es troba geogràficament l'ordinador o dispositiu des del qual s'accedeix, i reconegui el navegador web utilitzat per l'usuari amb una finalitat exclusivament estadística, per exemple per mesurar l'audiència i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i el nombre d'entrades.
Les cookies utilitzades pel portal, de caràcter temporal, s'associen únicament amb un USUARI anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si mateixes les dades personals de l'USUARI. En cap cas s'utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.
Per utilitzar el portal, no resulta necessari que l'USUARI permeti la instal·lació de les cookies enviades pel portal, o el tercer que actuï en nom seu, sense perjudici que sigui necessari que l'usuari iniciï una sessió com a tal en cadascun dels serveis la prestació requereixi el previ registre o "login".

 

ADRECES IP Els servidors del portal podran detectar de manera automàtica l'adreça IP i el nom de domini utilitzats per l'usuari. Una adreça IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquesta es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d'activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d'obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d'impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als serveis web, l'ordre de visites, el punt d'accés, etc.